6331 İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışma hayatına yönelik yapılan ilk müstakil kanun 20.06.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilerek, 30.06.2012 tarihli 6331 Sayılı 'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmi Gazete'de yayımlandı.

BU KANUN; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

      Bu demek oluyor ki hangi tür işletme olursa olsun 1 çalışanı bile olsa bütün işyerleri bu kanun ile ilgili üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

      Kanun kapsamında yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ ne göre işyerleri; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Aşağıda bu gruplar örneklendirilmiştir.

 

Nace Kodu

Yapılan İş

Tehlike Sınıfı

56.10.05

Oturacak yeri olmayan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.), al götür tesisleri ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri

Az Tehlikeli

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

Tehlikeli

41.20.05

Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi (büyük çaplı revizyon)

Çok Tehlikeli

41.20.02

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Çok Tehlikeli

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın; tüm işyerlerinde 6331 sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu" nun 4, 10,11, 15 ve 17. Maddelerine göre 01.01.2013 tarihinden itibaren ;

  • Risk değerlendirmesi,
  • Çalışanların temel iş güvenliği eğitimi,
  • Acil durum eylem planı yapması gerekmektedir.
  • İşe giriş sağlık raporu aldırılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 10 çalışanda 1 kişide, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 20 çalışanda 1 kişide, Sağlık Bakanlığı İlkyardımcı sertifikaları olmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu

-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (10'dan az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinin İsg Hizmet bedellerine kanunen belirlenen oranlarda Bakanlık desteği verilecektir.)

-10-49 çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

-Yalnızca 10 ve daha fazla çalışanı olan,  çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.

Buna göre kimlerin İş Güvenliği Uzmanı (İGU), İşyeri Hekimi (İH) ve Diğer Sağlık Personeli (DSP) çalıştırması gerektiğine dair tablo aşağıda yer almaktadır.

 

  

 Ücretsiz Bilgi İçin : 0322-2355754 / 05067095515 

 

 

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

RİSK  DEĞERLENDİRMESİ

(1)

6 yılda bir

4 yılda bir

2 yılda bir

ACİL DURUM EKİPLERİ(7)

 50 çalışanda bir 2 kişi

(arama, kurtarma 1, yangın söndürme 1)

20 çalışanda 1 ilkyardımcı

 40 çalışanda bir 2 kişi

(arama kurtarma 1,

yangın söndürme 1 )

10 çalışanda 1 ilkyardımcı

30 çalışanda bir 2 kişi

 (arama, kurtarma 1, yangın söndürme 1)

10 çalışanda 1 ilkyardımcı

ACİL DURUM PLANI (2)

6 yılda bir yenilenir

4 yılda bir yenilenir

2 yılda bir yenilenir

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

3 yılda bir 8 saat

2 yılda bir 12 saat

Yılda bir 16 saat

SAĞLIK MUAYENESİ(6)

5 yılda bir periyodik muayene

3 yılda bir periyodik muayene

Yılda bir periyodik muayene

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (3)

İşçi başına ayda 6 dk.

(1.1.2016’da 10 dk.)

İşçi başına ayda 8 dk.

(1.1.2016’da 20 dk.)

İşçi başına ayda 12 dk.

(1.1.2016’da 40 dk.)

İŞYERİ HEKİMİ (4)

İşçi başına ayda 4 dk.(1.1.2016’da 5 dk.)

İşçi başına ayda 6 dk. (1.1.2016’da 10 dk.)

İşçi başına ayda 8 dk. (1.1.2016’da 15dk.)

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ(5)

 

 

10-50 kişi: çalışan başına ayda 10 dk(1.1.2016'da 10 ila 49 çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 10 dakika

50-248 kişi:çalışan başına ayda 10 dk(01,01,2016'da 50 ila 249 çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 15 dakika)

250 ve üzeri:çalışan başına ayda 15 dk.(01,01,2016'da 250 ve üzeri çalışanı olan işyerleri çalışan başına ayda en az 20 dakika)

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

2-50 çalışan arası 1,

51-100 çalışan arası 2,

101-500 arası 3,

501-1000 arası 4,

1001 ile 2000 arası 5,

2001 ve üzer 6 çalışan tems. olarak görevlendirilir.

 

 

 

(1)Risk değerlendirmesi şu durumlarda kısmen veya yenilenir; işyerinin taşınması ve binalarda değişiklik yapılması, işyerinde kullanılan teknoloji, makine ve ekipmanlarda değişiklik, üretim yönteminde değişiklik olması, iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayı meydana gelmesi, çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarında gerekli görülmesi, işyeri dışından kaynaklanan ve binayı etkileyen bir tehlike ortaya çıkması.

(2)Belirlenen acil durumları etkileyecek ve yeni acil durumların ortaya çıkmasına sebebiyet veren hallerde süre beklenmeden yenilenir, yılda bir her işyeri tatbikat yaptırmalıdır.

(3)Az tehlikeli sınıfta 1000 işçi çalışıyorsa 1 tam süreli, tehlikeli sınıfta 500 işçi çalışıyorsa 1 tam süreli, çok tehlikeli sınıfta 250 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli uzman görevlendirilir.(1,1,2016'da)

10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerinde işçi başına yılda en az 60 dk. iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

(4) Az tehlikeli sınıfta 2000 işçi çalışıyorsa 1 tam süreli, tehlikeli sınıfta 1000 işçi çalışıyorsa 1 tam süreli, çok tehlikeli sınıfta 750 kişi çalışıyorsa 1 tam süreli hekim görevlendirilir.(1,1,2016'da)

(5)10 ‘dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde görevlendirilir.

(6) Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

(7) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
 

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli İş Güvenliği Baş Müfettişleri tarafından 2007 yılında kurulmuş olan firmamız 2013-Mart ayı içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB" açma yetkisi almış olup, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli hizmeti verilmeye devam edilmektedir. OSGB ile resmi sözleşme yapılan işyerlerine risk değerlendirme raporu, acil durum planı, iç yönerge gibi belgelerin hazırlanması, çalışanlara temel İSG eğitimi ve işe giriş sağlık raporu verilmesi, çalışanların periyodik sağlık kontrollerinin yapılması yasal görev kapsamında yapılmaktadır. Ancak henüz uzman ve hekim görevlendirme zorunluluğu başlamamış işyerlerine bu hizmetler makul bir bedel karşılığı verilmekte olup, ihtiyaç halinde lütfen teklif isteyiniz.

Markamız iş güvenliği, işimiz iş güvenliğidir.

Kazasız ve cezasız sürmesi ümidiyle, hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dileriz.

Adana OSGB iş sağlığı ve güvenliği

Ücretsiz Bilgi İçin : 0322-2355754 / 05067095515