TUBİTAK TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

KOBİ’LER İÇİN AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK (HİBE) PROGRAMI (1507)

Program başvuru koşulları
KOBİ’ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Programa başvuran firmalar 18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”’teki KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Desteklenen Ar-Ge aşamaları

a)Kavram geliştirme,
b)Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c)Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d)Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e)Prototip üretimi,
f)Pilot tesisin kurulması,
g)Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h)Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

Desteklenecek giderler:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
f) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.
g) Malzeme ve sarf giderleri.
h) AGY101 ve AGY301 Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri. “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları”nın 11 inci maddesine göre desteklenir.

Desteğin oranı
Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.

Proje destek süresi:
Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

Proje bütçesi:
Projelerin bütçesi 500.000 TL ile sınırlandırılmıştır (375.000 TL Hibe).

SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI (1501)

Başvuru koşulları
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları
a)Kavram geliştirme,
b)Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c)Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d)Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e)Prototip üretimi,
f)Pilot tesisin kurulması,
g)Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h)Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

Desteklenecek giderler:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
f) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.
g) Malzeme ve sarf giderleri.

Desteğin oranı
Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Toplam destek oranı; temeldestek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60 olur.

Proje destek süresi
Destek süresi proje bazında azami 3 (üç) yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK’ın gerekçeli önerisi ve DTM’nin onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir

Proje bütçesi
Projelerin bütçesinde herhangi bir sınırlama yoktur.