Adana OSGB 

ADANA İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İSG Hizmetleri Kapsamında Verilmesi Gereken Başlıca Hizmet, Görev ve Yükümlülükler

Mevzuata Uygunluk

4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İSG Tüzüğü ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak çalışma dosyalarını hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesini sağlamak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak kanun, yönetmelik, tebliğ ve İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeni mevzuat koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapılmasını için bilgilendirme yapmak.

Risk Değerlendirmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamda, hizmet verilen iş yerlerinde çalışanlara risk değerlendirme eğitimleri vererek bilgilendirmek. Çalışanların risk değerlendirme ekiplerinde görev almalarını önererek çalışanlarla birlikte iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizlerinin yapılmasını sağlamak. Alınacak önlem ve tedbirleri tespit etmek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. İşvereni bilgilendirmek, risk analiz dosyasını kitap halinde hazırlamak.

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım;6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bu kapsamda; Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını işverene önererek tatbikatlarda yer almak.

Rehberlik ve Danışmanlık

İş yeri amirlerine İSG konusunda danışmanlık yapmak, İş yeri amirlerinin konu ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek. İşin ve iş yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak. Meslek hastalığı ve iş kazası ile İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği yapılması gereken hususların gerçekleşmesinde işverene yardımcı olmak, gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde, işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına danışmanlık yapmak.

Sağlık Güvenlik Planı

Sağlık ve Güvenlik Planı/Dokümanı hazırlamak. İş sağlığı ve güvenliği sistemi, işe giriş işlemleri. Acil durum müdahale planı, yıllık eğitim planı, değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsamaktadır.

İç yönetmelik Hazırlanması

Görevlendirilecek iş yeri yetkilileri ile birlikte iş yerinin niteliğine uygun bir İSG iç yönetmelik taslağı hazırlamak işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.

 • urul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.

 • Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin iş yerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.

 • İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.

 • İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

 • İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

 • Bu kapsamda kanun, Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda çalışan sayısı 50 ve üzeri olan iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmasına yardımcı olmak. Ataması yapılan kurul üyelerinin eğitim ve sertifikalarını düzenlemek.

 • İSG Kurulu oluşturulan iş yerlerinde aylık İSG toplantılarının gündemini yazılı olarak belirlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında kurul sekreteri olarak görev yapmak. Kurul üyelerine iş yerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.

 • Kurulda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve alınacak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerinin yapılmasını işverene öneride bulunarak karar defterine veya rapora yazarak tüm kurul üyeleri tarafından imzaya açılıp işveren veya işveren vekilinde yazılı olarak sunmak.

 • İSG Kurulu oluşturulmayan iş yerlerinde İSG Uzmanı olarak tespitlerini tutanak halinde iş yeri amirine sunmak.


DAYANAK Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak iş yerlerinde verdiğimiz hizmetlerin konu başlıkları;

 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

 • Sağlık gözetimi

 • Çalışanların bilgilendirilmesi

 • Çalışanların eğitimi

 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

 • Çalışanların yükümlülükleri

 • Çalışan temsilcisi

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği

 • İş Kazaları

 • Yıllık Çalışma Raporu

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Tespit Edilen Diğer Etkenler

 • adana osgb firması ,adana işgüvenliği sağlığı AYRINTILI BİLGİ İÇİN : 0322-2355753